Sántha Kálmán
Sántha Kálmán

2022. július 3. Vasárnap

Sántha Kálmán

orvos, neurológus, idegsebész

Születési adatok

1903. július 12.

Nagybecskerek, Torontál vármegye

Halálozási adatok

1956. december 12.

Budapest


Család

Felesége Majerszky Klára (1915) orvos, neurológus, idegsebész.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen ált. orvosi okl. (1927), az endogén elme- és idegbetegségek klinikája és kórszövettana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1934), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.; kizárták: 1951. jún. 18.; tagsága visszaállítva: 1956. jún. 1.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Ideg- és Elmeklinika Agyszövettani Oszt. gyakornoka (1927–1929), egy. tanársegéde (1929–1932), a klinika Férfi, ill Női Oszt.-ának osztályvezető tanársegéde (1932–1936). A debreceni Tisza István Tudományegyetem Ideg- és Elmeklinika Férfi Oszt.-a és az Agyszövettani Laboratórium osztályvezető egy. tanársegéde (1937–1939), az ideg- és elmegyógyászat ny. rk. (1939–1941), ny. r. tanára (1941–1951) és a klinika ig.-ja (1939–1951); közben az Orvostud. Kar dékánja (1944–1946). Áll. belföldi kutatói ösztöndíjas (1927–1929), a Rockefeller-alapítvány ösztöndíjával a montréali McGill Egyetem Neurológiai Int.-ében, ill. több amerikai egyetemen (Ann Arbor, Baltimore, Chicago, New Haven, New York) kutatott (1936–1937), majd Párizsban járt hosszabb tanulmányúton (1937). Politikai okokból megfosztották egy. tanári állásától, és kizárták az MTA tagjai közül (a kizárás közvetlen oka az volt, hogy egyik előadásában az elmebetegségek kiváltó okai között említette pl. a sztahanovisták versennyel járó feszült lelkiállapotát, 1951; tagságát és katedráját is visszakapta: 1956, ez utóbbit azonban betegsége miatt már nem foglalhatta el), a Balassagyarmati Kórház Férfi Ideg- és Elmeoszt.-ának osztályvezető főorvosa (1951–1956). – Az Ideiglenes Ny. tagja (1944–1945). – Tud. pályafutásának kezdetén elsősorban az idegrendszer ép és sérült kórszövettanával, ill. az örökléses idegbetegségek patológiai okaival fogl., később érdeklődése a kísérletes neuropatológia, a kísérletes idegélettan és a klinikai neurológia felé fordult. Montréalban A. Ciprianival a különböző agyterületek működési intenzitásának vizsgálatára a véráramlás mérésén alapuló trmikus módszert dolgozott ki, ami új szakaszt nyitott az epilepszia kutatásában. Az idegsebészet nemzetközileg is elismert kutatójaként klinikáján önálló idegsebészeti oszt.-t rendezett be, ahol Mo.-on először meghonosította a modern radikális idegsebészeti eljárásokat. Nagy jelentőségű afázia-kutatásokat is folytatott, amelyek során alapvetően új eredményeket ért el a beszéd ép és kóros folyamatainak feltárása terén. Mint dékán 1944-ben erélyesen szembeszállt a debreceni egyetem kiürítésével és elmenekítésével. Az 1950-es években tiltakozott az új tárgy, a honvédelmi ismeretek bevezetése ellen, továbbá mint meggyőződéses pacifista tudós lelkiismereti kötelességének tekintette, hogy fellépjen a hidegháborús előkészületekkel szemben. – A M. Tud. Tanács tagja (1948–1949, 1949: lemondott). A M.–Szovjet Műv. Társaság debreceni csoportjának elnöke (1946–1949; 1949: lemondott). A Debreceni Orvosegyesület elnöke (1945–1951). – Arányi-féle Pályázat I. díja (1924), Korányi Frigyes-jutalomdíj (1931), Kossuth-díj (1949), Széchenyi-díj (posztumusz, 1990), Demény Pál-emlékérem (posztumusz). – Az Ideggyógyászati Szemle főszerkesztője (1954–1956).

Főbb művei

F. m.: Vizsgálatok az emberi kisagyvelő Cajal–Smirnow-féle rostjairól. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1931)
Vizsgálatok a mikroglia fejlődéséről. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1932)
Über das Verhältniss zwischen Tay–Sachs und Niemann–Pick mit besonderer Berücksichtigung des biochemischen Mechanismus der beiden Prozesse. (Archiv für Psychiatrie, 1933)
Zur Symptomologie der Ponstumoren. I–III. (Archiv für Psychiatrie, 1934–1936)
Agyi véráramlás vizsgálatok kísérletileg előidézett görcsök alatt. (Orvosi Hetilap, 1938)
Cerebral Blood Flow during Induced Epileptiform Seizures in Animals and Man. Penfield, W.-vel, Cipriani, A.-val. (Journal of Neurophysiology, 1939)
Congenitale früh erworbene und heredofamiliare neuro-maskuläre Erkrankungen. (Handbuch der innere Medizin. 3. kiad. Berlin, 1939)
Cortico-subcorticolaris kapcsolatok felderítése a működő idegszövet fokozott vérátáramlásán alapuló physiologiai módszerrel. (Debrecen, 1939)
Az idegrendszer kórtana. (Az általános kórtan vázlata. II. Bp., 1940)
Fali lebenyből kiinduló forgási rohamok. (Orvosi Hetilap, 1943)
Az idegrendszer kórtana. (Általános kórtan. Debrecen, 1944)
A beszédközpont viszonya a jobb- és balkezességhez. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1947. jún. 30.
megjelent ugyanilyen című könyve: Debrecen, 1941)
Idegsebészet. (Részletes sebészet. Bp., 1951)
A beszédközpont és a keresztezett aphasia öröklődésbiológiai szempontból. (Ideggyógyászati Szemle, 1955).

Irodalom

Irod.: Környey István: S. K. (Magyar Tudomány, 1957)
Környey István: S. K. (Orvosi Hetilap, 1957)
Juhász Pál: S. K. (Ideggyógyászati Szemle, 1957)
Nyírő Gyula: Búcsú S. K.-tól. (Ideggyógyászati Szemle, 1957)
Vekerdi László: S. K., a magyar idegsebészet úttörője. (Valóság, 1968)
Juhász Pál: Emlékezés S. K.-ra, a nevelőre. (Ideggyógyászati Szemle, 1972)
Vekerdi László: „Permanens kritikai jelenlét hatotta át az egész klinikát”. Interjú Tariska Istvánnal. (Magyar Tudomány, 1984)
Majerszky Klára: S. K., a pszichiáter. (Psychiatria Hungarica, 1990)
Kiss F. József: S. K. debreceni évei. 1944–1956. (Debreceni Szemle, 1993)
Majerszky Klára: S. K. Monográfia. (Debrecen, 1995)
Majerszky Klára: A Sántha-ügy. (Bp., 1997
2. kiad. 2000)
Huszát Tibor: A politikai gépezet 1951 tavaszán Magyarországon. S. K. ügye. (Bp., 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője