Sárándi Imre
Sárándi Imre

2022. december 8. Csütörtök

Sárándi Imre

jogász

Születési adatok

1930. november 12.

Kapuvár, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1986. november 9.

Budapest


Család

Sz: Sárándi Bálint mezőgazdasági munkás, Nagy Margit. Négyen voltak testvérek: Sárándi Bálint a balfi Micsurin Tsz tagja, ill. Vadász Istvánné tanácsi dolgozó és Antal Andrásné. F: Horváth Judit jogász, az OTP fiók-igazgatóhelyettese. Leánya: Sárándi Andrea (1960–) és Sárándi Judit (1964–).

Iskola

Elemi iskoláit Kisfaludon végezte, a soproni Széchenyi István Gimnáziumban éretts. (1950), az ELTE ÁJTK-n végzett (1954), állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1957), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1963), doktora (1984).

Életút

Az ELTE ÁJTK Polgári Jogi Tanszék tanársegéde (1954–1959), egy. adjunktusa (1959–1963), egy. docense (1963–1967), egy. tanára (1967. júl. 1.–1986. nov. 9.); közben a Kar dékánhelyettese (1963–1967), dékánja (1967–1973. jún. 30.) és a Jogi Továbbképző Intézet (JTI) igazgatója (1973. júl. 1.–1986. nov. 9.). Az MTA–TMB-n Világhy Miklós aspiránsa (1954–1957). Polgári joggal, polgári eljárásjoggal, tulajdonjoggal, szövetkezeti joggal, elsősorban a mezőgazdasági termékforgalom jogi kérdéseivel foglalkozott. Különösen értékes az új gazdasági mechanizmus jogi kérdéseinek vizsgálatával kapcsolatos tevékenysége, Visszaélés a joggal (1965) c. munkája a magyar polgári jog kiemelkedő alkotása. Jelentős szerepet játszott a magyarországi egyetemi jogásztovábbképzés fejlesztésében, a másoddiplomát adó posztgraduális jogászképzés megszervezésében.

Emlékezet

Budapesten (II. kerület Törökvész utca 49.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírján egy Villon-idézet olvasható: Bár elhangzott fellebbezése / meg kellett volna érteni. / Örök nyugalmat adj neki!”

Elismerés

Haza Szolgálatáért (arany, 1978).

Főbb művei

F. m.: A tudományos munka módszereiről. (Tudományos diákköri dolgozatok. 1. Bp., 1955)
Vita a termelőszövetkezetekbe bevitt földek tulajdoni viszonyáról. – Vita a Polgári jog I. Általános rész egyetemi jegyzetéről. (Jogtudományi Közlöny, 1956)
Jogi ismeretek. I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1958)
A termelőszövetkezetek termelési és terményértékesítési szerződései. (A termelőszövetkezetek megszilárdításának főbb jogi kérdései. Szerk. Seres Imre. Bp., 1962)
A termelési és a terményértékesítési szerződés. (Bp., 1963)
A termelőszövetkezetek egyszerűbb gazdasági együttműködése. (Jogi Tájékoztató, 1963)
Die Verträge über Produktion und Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse der Produktionsgenossenschaften. (Acta Juridica, 1963)
A lakáscseréhez való tulajdonosi hozzájárulás és a joggal való visszaélés. (Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis, 1964)
Az áruviszony, a kollektívák és a joggal való visszaélés. (Jogtudományi Közlöny, 1964)
Visszaélés a joggal. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1965)
A felvásárlás jogi szabályozásának elvi kérdései. – A gazdasági irányítás új módszere és a termelőszövetkezetek árukapcsolatai. (Jogtudományi Közlöny, 1966)
A termelőszövetkezeti demokrácia vagyonjogi alapjai. S. I. előadása A Szocialista demokrácia problémái hazánkban c. tudományos ülésszakon. (Állam és Igazgatás, 1966)
A hallgatók aktív foglalkoztatásának szerepe a jogászképzésben. (Felsőoktatási Szemle, 1966 és Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis, 1967)
Az új gazdasági mechanizmus néhány jogi problémája. (Állam és Igazgatás, 1967
és külön: TIT Jogi Kiskönyvtára. Bp., 1967)
A szocialista jogászképzés helyzete, módszere és aktuális feladatai. (Bp., 1967)
A jogi oktatás reformja. (Felsőoktatási Szemle, 1967)
Neue Methode der ökonomischen Leitung und Vertragsverhältnisse der Produktionsgenossenschaften. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Iuridica, 1967)
A mezőgazdasági termékértékesítés új szabályai elé. – Az új gazdasági mechanizmus és a jog. (Jogtudományi Közlöny, 1968)
Jogi kérdések az új gazdasági irányítás köréből. (Közgazdasági Szemle, 1968)
A szállítási szerződések. (A TOT Titkárságának kiadványa. Bp., 1969)
Der Neue Wirtschaftsmechanismus und einige Institutionen des Zivilrechts. (Acta Juridica, 1969)
Les formes juridiques du trafic de produits entre les organisations socialistes. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Iuridica, 1969)
The Changes in Social Ownership. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Iuridica, 1970)
A társadalmi tulajdon változásai. (Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis, 1970)
A szövetkezeti tulajdonjog. (A szövetkezeti reform jogi kérdései. Bp., 1971)
Kötelmi jog. Különös rész. Egységes jegyz. állam- és jogtudományi karok számára. Eörsi Gyulával, Világhy Miklóssal. (Bp., 1971
4. kiad. 1974
12. kiad. 1992
19. kiad. 1998)
A tudományos-technikai forradalom és a jogtudomány. (Gazdaság és Jogtudomány, 1972 és külön: Bp., 1972)
A korszerű jogászképzésért. Tanulmányok. (Az ELTE ÁJTK kiadványa. Bp., 1974)
A gazdaság és a jog fejlődésünk jelenlegi szakaszában. (Jogtudományi Közlöny, 1974)
Polgári jogi ismeretek. Egy. jegyz. (Bp., 1976)
Felelősségi problémák a fuvarozás körében. (Közlekedési Közlöny, 1977)
A jogi továbbképzés. A Jogi Továbbképző Intézet. (Állam és Igazgatás, 1978 és Gazdaság és Jogtudomány, 1978)
A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés. (Jogtudományi Közlöny, 1978
és külön: Magyar Jogász Szövetség Szövetkezeti Jogtanácsosi Továbbképző Tanfolyam. 5. Bp., 1980)
Javaslat a többszintű jogi képzés korszerű tantervére. (Tanulmányok a felsőoktatás köréből. 1978. I–II. köt. Szerk. Palovecz János. Bp., 1979)
The New Feature of Contractual System. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Iuridica, 1979)
A több évre kötött mezőgazdasági termékértékesítési szerződés. (Jogtudományi Közlöny, 1979)
Szerződéses rendszerünk új vonásai. (Gazdaság és Jogtudomány, 1979)
Családjogi ismeretek. Egy. jegyz. (Bp., 1979)
Extension Cources in Law and the Institute for Extension Training in Law. (Acta Juridica, 1980)
Magyar polgári jog. Egységes jegyz. (Bp., 1980)
Polgári jog. Tulajdonjog. Egységes jegyz. állam- és jogtudományi karok számára. (Bp., 1981)
Polgári jogi ismeretek. II. Konfliktushelyzetek és ezek feloldása. (A SZOT Jogi Osztálya és az ELTE Jogi Intézete kiadványa. Bp., 1981)
A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés. – A haszonbérlet. (A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Bp., 1981)
A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1982)
Munkaszervezés és -jog. Jogi kézikönyv a vállalati, munkaügyi szerzői és jogi kérdésekkel foglalkozó szakemberek számára. Szerk. (Az ELTE Jogi Továbbképző Intézete kiadványa. Bp., 1982)
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szerződései. (Dokumentumok a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről. 1. Bp., 1982)
A szövetkezeti szocialista tulajdonjog. – Távlati koncepció egy egységes vállalati törvényhez. Sárközy Tamással. – Gondolatok a tsz-törvény felülvizsgálatához. (Jogtudományi Közlöny, 1982)
A vállalati önállóság szerepe a munka- és üzemszervezésben. (Állam és Jogtudomány, 1982)
A jog szerepe termőföldjeink megóvásában. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1982)
Polgári jog. 3. Tulajdonjog. Egységes jegyz. állam- és jogtudományi karok számára. (Bp., 1982
2. kiad. 1985
3. kiad. 1986
4. kiad. 1987
5. kiad. 1988)
Felvásárlás vagy termékkereskedelem? (Társadalomkutatás, 1983)
Polgári-, munka- és pénzügyi jogi ismeretek. I–III. köt. Funtig Zoltánnal, Tóth Jánossal. (A Rendőrtiszti Főiskola jegyzete. Bp., 1984)
Világgazdasági korszakváltások és a mezőgazdasági termékforgalom. (Közlemények. Szövetkezeti Kutatóintézet. 192. Bp., 1984)
Történeti, elméleti és pragmatikus elemzés a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésről. – A népgazdaság gazdasági szervezeti rendszerének átalakítása és a vállalati belső szervezet. (Jogtudományi Közlöny, 1984)
Das genossenschaftliche sozialistische Eigentumsrecht. (Acta Juridica, 1984)
Az állampolgár vagyoni viszonyai és az államigazgatási beavatkozás. (Állam, közigazgatás, érdekviszonyok. Szerk. Schmidt Péter. Bp., 1985)
A mezőgazdasági termékforgalom joga. Monográfia. (Bp., 1986)
Die Umorganisierung des Wirtschaftsorganisationssystems der Volkswirtschaft und die innere Organisation der Unternehmen. (Acta Juridica, 1987).

Irodalom

Irod.: Vékás Lajos: S. I.: Visszaélés a joggal. (Jogtudományi Közlöny, 1966)
Karlóczai János: S. I.: Visszaélés a joggal. (Jogtudományi Közlöny, 1969)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1986. nov. 11.)
S. I. (Egyetemi Lapok, 1986. nov. 17.)
Jávorszkyné Hegedűs Teodóra: S. I.: A mezőgazdasági termékforgalom joga. (Magyar Jog, 1987)
Verebics János: S. I.: Visszaélés a joggal. Megkésett recenzió. (Bp., 2000).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője