Meznerics Iván
Meznerics Iván

2022. december 9. Péntek

Meznerics Iván

jogász

Névváltozatok

Meznerits Iván 

Születési adatok

1907. november 28.

Szabadka, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1988. december 8.

Budapest

Temetési adatok

1989. január 2.

Budapest

Farkasrét


Család

Nagyapja: Kiss Ferenc (†1928. dec. 2. Bakonybél. Temetés: 1928. dec. 6. Kalocsa, családi sírbolt), a Kalocsai Ipartestület díszelnöke. Sz: Meznerits (= Meznerics) Ferenc szabadkai városi tanfelügyelő, M. Kiss Ilona (†1960. júl. 12. Szeged. Temetés: 1960. júl. 19. Szeged, Belvárosi Temető) képezdei tanárnő. Testvérei: Csepreghyné Meznerics Ilona (1906–1977) geológus, tudománydoktor, Meznerics Márta (1905–1947. nov. 19. Szeged. Temetés: 1947. nov. 21. Szeged, Belvárosi Temető), Hazslinszky Bertalan (1902–1966) botanikus, egyetemi tanár felesége, Bán Péterné Meznerics Irén tanítónő, Hámory Lászlóné Meznerics Jolánta (= Loly) és dr. Meznerich Jenő. A család a Meznerics név több változatát is használta. F: Fabinyi Paula, ifj. Fabinyi Rudolf (1879–1936) orvos, neurológus leánya.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1934), egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett (1938). A pénztartozások joga, különös tekintettel a devizajogra tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1946), a jogi tudományok kandidátusa (1960), az állam- és jogtudományok doktora (1970).

Életút

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Jogügyi Osztálya munkatársa (1934–1957), a Jogügyi Osztály h. vezetője (1946–1957), a Jogügyi Főosztály vezetője (1957–1978), igazgatói rangban (1961-től). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1946–1951), majd a JATE ÁJTK Államigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszéke egy. docense (1965–1970), egy. tanára (1970. aug. 1.–1984. jún. 30.).

Pénzügyi joggal, a bankok és a nemzetközi fizetések jogával, a gazdaságirányítás pénzügyi jogi kérdéseivel, a szövetkezeti jövedelemszabályozás elméletével foglalkozott.

Emlékezet

Anyai ágon kalocsai, apai ágon régi szabadkai polgári családból származott. Szülei Kalocsán házasodtak össze, gyermekkorát Szabadkán töltötte. Budapesten élt és tevékenykedett (utolsó lakcíme: II. kerület Nyúl utca 15.), a fővárosban hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

A Magyar Jogász Szövetség Nemzetközi Magánjogi Szakosztálya vezetőségi tagja. Az Ügyvédi és Jogtanácsosi Vizsgabizottság elnöke.

 

Az International Law Association tagja (1947-től).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1965; arany, 1978).

Főbb művei

F. m.: Adalékok a XVIII. század megyei büntető eljárásában. (Jogállam, 1932)
A megyei büntető igazságszolgáltatás a XVI–XIX. században. Egy. doktori értek. is. (Értekezések Eckhart Ferenc jogtörténeti szemináriumából. Bp., 1933)
Hitelezői késedelem és devizakorlátozás. (Kereskedelmi Jog, 1936)
A magyar közigazgatás szervei. 1869–1937. Torday Lajossal. (A Magyar Közigazgatás-tudományi Intézet Kiadványai. 21. Bp., 1937)
Egy új német deviza-magánjogi törvény. (Kereskedelmi Jog, 1937)
Közigazgatás és közgazdaság. (Dolgozatok a közigazgatási reform köréből. Bp., 1940)
A devizaforgalom szabályozása Magyarországon. Óváry Papp Zoltánnal, Temesváry Imrével és Urbányi Sándorral. (A Gazdasági Jog kiadványai. Bp., 1941)
Az értékállandósági kikötések szabályozása Németországban. (Gazdasági Jog, 1941)
Das Devisenrecht in Ungarn. Klug Emillel. (Basel, 1942)
Értékállandósági kikötések sorsa a Kúria újabb gyakorlatában. (Gazdasági Jog, 1942)
Az új aranyrendelet. Az aranytárgyak előálllításának és forgalmának szabályozásáról szóló 1270/1943. M. E. sz. rendelet és annak részletes magyarázata. Limbek Bélával. (Gazdasági Jog, 1943 és külön: Bp., 1943)
A munkajogi kodifikáció kérdéséhez. (Gazdasági Jog, 1943)
A devizagazdálkodás közigazgatása. (Közigazgatástudomány, 1943)
A pénztartozások lerovásának jogszabályai az új olasz polgári törvénykönyvben, figyelemmel Grosschmid tanaira. (Jogászegyleti Értekezések, 1943)
Új rendelet a zálogleveles kölcsönök visszafizetéséről. – Bírói gyakorlat a pénztartozások köréből. – Pénztartozások kirovása aranyban. Megjegyzések egy kúriai ítélethez. (Gazdasági Jog, 1944)
A mai magyar devizajog. I–II. köt. Összeáll. és magyarázatokkal ellátta Vági Józseffel. (Tébe Könyvtár. Bp., 1945–1946)
Ungarisches Devisenrecht. (Zürich, 1946)
A pénztartozások joga és a devizajog. A külfölddel való fizetési forgalmat és az aranynak a forgalmát korlátozó magyar jogszabályok kihatásai a pénztartozások jogára. (Tébe Könyvtár. Bp., 1946)
Értékzáradékok és devizajog. (Jogtudományi Közlöny, 1947)
Az államosított Magyar Nemzeti Bank. (Pénzügy és Közigazgatás, 1948)
Magyar devizajog. Egy. jegyz. (Bp., 1951)
Devizajog. Egy. tankönyv. Hidas Jánossal és Simon Gyulával. (Bp., Közgazdasági és Jogi, 1959)
A devizajog nemzetközi magánjogi vonatkozásai. Kand. értek. (Bp., 1959)
A pénztartozásra vonatkozó szabályok a Ptk tervezetében. (Magyar Jog, 1959)
A devizajog néhány elvi kérdéséről. (Magyar Jog, 1961)
A hitelrendszer és a pénzforgalom új jogi alapjai. (Jogtudományi Közlöny, 1961)
Az új „bankrendelet” (Bankszemle, 1961)
Bankügyletek a szocialista gazdálkodásban. (Bp., Közgazdasági és Jogi, 1963)
A devizajog alkalmazása külföldi bíróságok által. (A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogi problémái. Bp., 1963)
A külföldi kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok átfogó szabályozásának szükségessége. (Magyar Jog, 1963)
A devizajog néhány alapvető kérdése. 1–2. (Bankszemle, 1963)
Application of Foreign Exchange Laws by Foreign Courts. (Acta Juridica, 1963)
Problémák az exportáruk minőségi ellenőrzésének és a felesleges import megakadályozásának szabályozásánál. (Jogtudományi Közlöny, 1963)
A Magyar Nemzeti Bank szerepe a szocialista szervezetek közötti jogviták rendezésénél. (Döntőbíráskodás, 1963)
A Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank megalakulása és fő feladatai. (Jogtudományi Közlöny, 1964)
Foreign Exchange Legislation and Private International Law. (Questions of International Law, 1964)
Multilaterális elszámolás a szocialista külkereskedelemben. (Külkereskedelem, 1964)
Changes in the Legal Nature of International Payments. (Questions of International Law, 1966)
A szállítási szerződések új rendszere. (Jogtudományi Közlöny, 1966)
A szocialista gazdálkodás jogi szabályozásának egyes kérdései. (Magyar Jog, 1966)
Az új szállítási szerződési rendszer. (Bankszemle, 1966)
A nemzetközi kereskedelem jogi akadályainak elhárítása. (Külkereskedelem, 1966)
A bankhitel és a vállalati elszámolások új szabályozása. (Jogi kérdések az új gazdaságirányítás köréből. Bp., 1967)
A gazdasági verseny jogi szabályozása. (Magyar Nemzeti Bank. Tanulmányok. Bp., 1967)
A versenytörvények érvényre juttatása. – A gazdasági verseny jogi szabályozása. (Jogtudományi Közlöny, 1967)
A hitelviszonyok és a vállalati elszámolások a gazdaságirányítás új rendjében. – Hitel, pénzforgalom, devizagazdálkodás. (Pénzügyi Szemle, 1967)
A bankhitel és a vállalati elszámolások szabályozása az új mechanizmusban. (Bankszemle, 1967)
Banking Business in Socialist Economy with Special Regard to East–West Trade. Monográfia. A Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban és a nemzetközi kapcsolatokban c. műve angol változata. Ford. Böszörményi-Nagy Emil. (Bp.–Leyden, 1968)
Statutory Regulation of Restrictive Trade Practices in Capitalism and Socialism. (Questions of Internatonal Law, 1968)
A Magyar Nemzeti Bank a gazdaságirányítás új rendszerében. (Pénzügyi Szemle, 1968)
Hitelezés és vállalati elszámolások az új gazdálkodási rendszerben. (Bankszemle, 1968)
A gazdasági verseny jogi szabályozása az új mechanizmusban. (Közgazdasági Szemle, 1968)
A vállalati hitelkapcsolatok és elszámolások szabályozása a gazdaságirányítás új rendszerében. (Döntőbíráskodás, 1968)
A hitel biztosítékai. 1–3. (Jogtudományi Közlöny, 1968–1969)
A pénzügyi jog a szocialista gazdálkodás új rendszerében. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., Közgazdasági és Jogi, 1969)
Újabb vita Magyarországon a gazdasági jog kérdéséről. A gazdasági jogi koncepció kétféle értelmezése. (Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Közleményei, 1970 és külön: Bp., 1970)
A szocialista országok részvétele az akkreditívre és garanciára vonatkozó nemzetközi bankgyakorlat egységesítésében. (Külgazdaság, 1972)
Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban és a nemzetközi kapcsolatokban. Monográfia. (Bp., Közgazdasági és Jogi, 1972
2. átd. kiad. kiad. 1977)
Law of Banking Business in East–West Trade. Monográfia. (Bp.–Leyden, 1973)
Törekvések a nemzetközi fizetések megkönnyítésére. (Jogtudományi Közlöny, 1973)
A magyar devizajog „megkönnyítése”. (Jogtudományi Közlöny, 1974)
Bestrebungen zur Erleichterung internationaler Zahlungen. (Acta Juridica, 1974)
Törekvések a nemzetközi fizetések megkönnyítésére. (Külgazdaság, 1977)
A külkereskedelmi vállalatok belföldi szerződései. (Jogtudományi Közlöny, 1978)
Nemzetközi fizetési és valutáris együttműködés. (Külgazdaság, 1978)
International Payments with Special Regard to Monetary Systems. Monográfia. (Aalphen aan den Rijn–Bp., 1979)
Vállalati pénzügyi jog. Egy. tankönyv. Dáni Sándorral és Lakuska Pállal. (Szeged, 1980)
A pénzügyi jog tárgya és viszonya az államigazgatási joghoz. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 1980)
A jogpolitika és jogalkalmazás alapvető kérdései. A pénzügyi jognak a vállalati és szövetkezeti jövedelemszabályozásra vonatkozó része. (Az ELTE Jogi Továbbképző Intézete kiadványa. Bp., 1981)
Guarantees for Investments in International Law and in Other International Schemes. (Questions of International Law, 1986).

Irodalom

Irod.: írásairól: Dombováry Géza: M. I.: A megyei büntető igazságszolgáltatás a XVI–XIX. században. (Jogtudományi Közlöny, 1933)
Dőry Ferenc: M. I.: A megyei büntető igazságszolgáltatás a XVI–XIX. században. (Századok, 1935)
Varga Endre: M. I.: A megyei büntető igazságszolgáltatás a XVI–XIX. században. (Levéltári Közlemények, 1935)
Nagy Tibor: M. I.: Bankügyletek a szocialista gazdálkodásban. (Állam és Igazgatás, 1964)
Nizsalovszky Endre: M. I.: Bankügyletek a szocialista gazdálkodásban. (Állam- és Jogtudomány, 1964)
György Ernő: M. I.: Banking Business in Socialist Economy with Special Regard to East–West Trade. (Jogtudományi Közlöny, 1969)
Nizsalovszky Endre: M. I.: A pénzügyi jog a szocialista gazdálkodás új rendszerében. (Állam- és Jogtudomány, 1969)
Pálosi Miklós: M. I.: A pénzügyi jog a szocialista gazdálkodás új rendszerében. (Állam és Igazgatás, 1969)
Újlaki László: M. I.: A pénzügyi jog a szocialista gazdálkodás új rendszerében. (Jogtudományi Közlöny, 1969)
Harmathy Attila: M. I.: Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban és a nemzetközi kapcsolatokban. (Állam- és Jogtudomány, 1973)
Zoltán Ödön: M. I.: Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban és a nemzetközi kapcsolatokban. (Jogtudományi Közlöny, 1973)
Mádl Ferenc: Two New Monographs of Iván Meznerics. (Acta Juridica, 1974)
Nizsalovszky Endre: M. I.: Law of Banking Business in East–West Trade. (Jogtudományi Közlöny, 1974)
Szász Iván: M. I.: Law of Banking Business in East–West Trade. (Külgazdaság, 1974)
György László: M. I.: Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban és a nemzetközi kapcsolatokban. (Magyar Jog, 1977)
Szentiványi Iván: M. I.: Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban és a nemzetközi kapcsolatokban. (Jogtudományi Közlöny, 1977)
Mádl Ferenc: M. I.: Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban és a nemzetközi kapcsolatokban. (Állam- és Jogtudomány, 1978)
Péteri Károly: M. I.: Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban és a nemzetközi kapcsolatokban. (Állam és Igazgatás, 1978)
Schmidt Ádám: M. I.: Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban és a nemzetközi kapcsolatokban. (Közgazdasági Szemle, 1978)
Martonyi János: M. I.: International Payments with Special Regard to Monetary Systems. (Magyar Jog, 1979)
Réczei László: M. I.: International Payments with Special Regard to Monetary Systems. (Jogtudományi Közlöny, 1981).

Irod.: K. G.: A bankok szerepe a kelet–nyugati kereskedelemben. Beszélgetés M. I. professzorral. (Magyar Nemzet, 1973. dec. 30.)
Emlékkönyv M. I. egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára. Szerk. Tóth Károly. M. I. tudományos munkáinak jegyzékével. (Szeged, 1988)
Dáni Sándor: A pénzügyi jogtudomány továbbfejlesztése M. I. tudományos munkáiban. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 1988)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1988. dec. 28.)
Ferenczy Endre: M. I. (Jogtudományi Közlöny, 1989)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996).

 

 

neten:

 

 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/6653/1/juridpol_038_289-294.pdf

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője