Kilián József
Kilián József

2020. október 21. Szerda

Kilián József

építőmérnök

Születési adatok

1925. július 22.

Tokaj, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1976. január 24.

Budapest


Család

Sz: Kilián József cipészsegéd, majd cipészmester, Kublik Mária gyufagyári munkás. F: Répászky Klára, a Vörös Csillag Traktorgyár tervstatisztikusa. Leánya: Kilián Anikó Gabriella. 

Iskola

Gyerekkorában Mátraszelén élt, polgári iskoláit Salgótarjánban végezte, a Nyíregyházi Tanítóképzőben éretts. és tanítói képesítést szerzett (1944), kiegészítő gimnáziumi érettségi vizsgát tett (1945). A BME-n építőmérnöki okl. szerzett (1950), az ÉKME-n doktorált (1963); a műszaki tudományok kandidátusa (1963). 

Életút

Mátraszelén tanító (1945). A BME, az ÉKME, ill. ismét a BME Építőmérnöki Kar II. sz. Hídépítéstani Tanszéke tanársegéde (1950–1957), egy. adjunktusa (1957–1964), Építőanyagok Tanszéke egy. docense (1964–1976) és a Tanszék vezetője (1974–1976). Az építőipari minőségvizsgálati (1967–1970) és az előregyártó szakmérnökképzés vezető tanára (1969–1976). A győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola főisk. tanára (1968–1972). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1963). 

A Pedagógusok Szakszervezete Központi Vezetősége (KV) tagja, a Műszaki Felsőoktatási Bizottság elnöke (1971-től). 

Betonok tervezésével, szilárdítástechnológiájával, a beton szilárdsági tartalékjaival, elsősorban az ún. autokláv-szilárdítással, a beton tulajdonságait meghatározó tényezők komplex vizsgálatával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a tiszta klinkerásványok hidratációs mechanizmusának feltárása terén, vizsgálta továbbá a szabad CaO és az aluminátkomponens hatását, valamint a cement gipszkőtartalmának szerepét a gőzölés és az autoklávozás (= gőzérlelés, nedves hővel történő sterilezés) során. Öngyilkos lett. 

Emlékezet

Budapesten (XI. kerület Fehérvári út 33/a) élt és tevékenykedett, a Farkasréten nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben). 

Elismertség

Az MTA Anyagvizsgálati és Hegesztési Bizottsága, Szilikátipari Építőanyagok Bizottsága tagja (1967–1970). 

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1952), SZOT Aranyérem (1972), Munka Érdemrend (bronz, 1973).

 

Akadémiai Jutalom (1951 és 1953), Petrik Lajos-díj (1961). 

Főbb művei

F. m.: Válogatott fejezetek a vasbeton köréből. A budapesti Műszaki Egyetem hídtagozatos mérnökhallgatói számára Haviár Győző előadásai alapján összeáll. Balázs Györggyel. (Bp., 1951)
Medencék sztatikai számítása. Egy. jegyz. (Bp., 1953)
A hazai cementekkel készült betonok szilárdulása alacsony hőmérsékleten. Balázs Györggyel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1953)
Vizsgálatok a nyomozás alatt történő betongőzölés munkafeltételeinek tisztázására. Adonyi Zoltánnal és Balázs Györggyel. (Építőanyag, 1953)
Habarcsok és betonok szilárdságának növelése nedves őrléssel. Balázs Györggyel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1954 és külön: a Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
Hajlított vasbetontartók törési eredményei és a vasbetonszabályzat. Balázs Györggyel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1954)
A beton. Balázs Györggyel. (Mérnöki kézikönyv. I. köt. Bp., 1955)
Vasbetonhidak. Tervgyűjtemény. Egy. jegyz. Összeáll. Balázs Györggyel. (Bp., 1955)
Vasbetonszerkezetek. Haviár Győző és Palotás László egyetemi előadásai alapján összeáll. Balázs Györggyel és Mohay Kálmánnal Egy. jegyz. (Bp., 1955)
Vasbetonépítéstan. Haviár Győző és Palotás László egyetemi előadásai alapján összeáll. Balázs Györggyel és Mohay Kálmánnal Egy. jegyz. (Bp., 1955)
A betonelemek zsugorodásának és lassú alakváltozásának csökkentése. Balázs Györggyel. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1955)
Kémiai folyamatok gőzzel szilárdított cement és mészkötésű építőanyagokban. Adonyi Zoltánnal és Balázs Györggyel. (Építőanyag, 1955 és külön: Bp., 1955)
Nagyszilárdságú betonok lassú alakváltozása. Balázs Györggyel. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1956)
Effect of Bentonite on Concretes. Balázs Györggyel. – A betonok szilárdulásgyorsításának néhány problémája. Balázs Györggyel. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1957)
Betonok vízzáródásának növelése a kötőanyag javítása útján. Többekkel. (MTA Építés- és Közlekedéstudományi Közleményei, 1957)
Nagyszilárdságú betonok lassú alakváltozása és tömörödése. A kis alakváltozású beton. Balázs Györggyel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1957)
Új eljárás betonok szilárdulásának gyorsítására. Balázs Györggyel és Kelemen Jánossal. (Építőanyag, 1958)
A vasbeton zsugorodás okozta feszültségei. Balázs Györggyel. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1958)
Hajlított lemezek. – Faltartók. – Lemezművek. (Mérnöki kézikönyv. III. köt. Bp., 1959)
A bentonit néhány gyakorlati alkalmazása. Balázs Györggyel. – A bentonitos beton néhány hazai alkalmazásáról. Balázs Györggyel. – Zúzott adalékanyagú betonok zsugorodása és lassú alakváltozása. Balázs Györggyel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1959)
Vasbetonszerkezetek. Lemezes szerkezetek elmélete és számítása. Palotás László előadásai alapján összeáll. Egy. jegyz. (Bp., 1959
évenkénti utánnyomásai 1960-tól)
Vasbetonszerkezetek. Bunkerok, silók, folyadéktartályok. Palotás László előadásai alapján összeáll. Egy. jegyz. (Bp., 1959
évenkénti utánnyomásai 1960-tól)
– Színesfémsalak nehézbeton. Balázs Györggyel és Kontur Györggyel. – Rugalmas ágyazású kerethíd. Többekkel. – Vasbeton hídmodell. Többekkel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1960)
A beton szilárdulása különböző páratartalmú légtérben. Balázs Györggyel. (Magyar Építőipar, 1960)
Vasbetonszerkezetek, tározók. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1962)
Nagyszilárdságú autoklávbetonok. Kand. értek. (Bp., 1962)
Körszimmetrikus forgásfelület tartályok belső erői egyenlőtlen hőmérséklet-változásból. Balázs Györggyel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1962)
Nagyszilárdságú autoklávbetonok. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1963)
A hőérlelt beton. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1963)
A beton struktúrája, a struktúra változása kötés és szilárdulás közben. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1963)
Nagyszilárdságú autoklávbetonok optimális összetétele. – Klinkerásványok szilárdulási jellemzőinek vizsgálata, különös tekintettel az izotermikus érlelésre. Gyarmathy Gy.-vel és Székely J.-vel. – Autoklávbetonok szerkezete és tulajdonságai. (Építőanyag, 1964)
Építőanyag praktikum a nappali, a levelező és az esti hallgatók számára. Egy. jegyz. Balázs Györggyel és Palotás Lászlóval. (Bp., 1964
évenkénti utánnyomásai 1965-től)
A különböző minőségű – ezen belül a nagy kezdő- és végszilárdságú – cementek tulajdonságainak vizsgálata és felhasználási területe. Székely Istvánnal. (Az Építésügyi Dokumentációs Iroda kiadványsorozata. 10. Bp., 1965)
A cementhabarcs gyúrásának hatása, különös tekintettel a gőzölésre. Szepesi Károllyal. – Vizsgálatok a DCM portland- és kohósalak portlandcementjeinek gőzölhetőségéről. Székely Istvánnal. (Építőanyag, 1965)
A beton-szilárdulásgyorsítás korszerű fejlődése a kutatás és gyakorlat területén. Székely Istvánnal. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1966)
A korszerű betontechnológia igényei a cementek minőségével kapcsolatban. (Építőanyag, 1966)
Durability of Expansive Aluminous Cement Mortars Produced in Hungary. Palotás Lászlóval. – Hardening and Strength of Steam-Cured Concretes in Function of Cement Composition. – Cement for High-Strength Autoclaved Concretes. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1967)
A cementkő gőzölés közben kialakuló szerkezetének néhány problémája. Székely Istvánnal. (Építőanyag, 1967)
Előregyártott vasbeton gerendák teherbírása és minősítése. Zóbel Lajossal. (Magyar Építőipar, 1967)
L 500-as PC paraméter-változásai és hatásuk a szilárdságra, valamint a gőzölhetőségre. Tóth Z.-vel és Zsemberi L.-lel. (Építőanyag, 1967)
Betonszilárdítás. Monográfia. Balázs Györggyel és Palotás Lászlóval. (Bp., 1968)
Betongőzölés. Tématanulmány. Székely Istvánnal. (Az Építésügyi Tájékoztatási Központ kiadványsorozata. 25. Bp., 1968)
Trikalcium-aluminát és trikalciumaluminát-gipszkeverék hidratációs folyamatának termogravimetrikus vizsgálata. Többekkel. (Építőanyag, 1968)
A cementkő határszilárdsága. (Bp., 1969)
A cementkő határszilárdsága. (Építőanyag, 1970)
A cementek és betonok szilárdulásfolyamatának, szerkezetének, határszilárdságának kutatása, különös tekintettel a gőzölésre. (A BME Építőanyagok Tanszéke Tudományos Közleményei, 1970)
Építőanyagok I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1972–1973)
Anyagtan és kémiai technológia. Egy. jegyz. (Bp., 1973)
A vékonyfalú vízzáróbetonok néhány problémája. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1973)
Effect of Hydrational Deformations on the Strength of Concrete Made with Cement Containing Gypsum. (Periodica Polytechnica, 1973)
Építőanyagok. Kötőanyagok. (Bp., 1974)
A cementkő térfogatváltozásának befolyása a cementkő és betonadalék kapcsolatára. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1974). 

Irodalom

Irod.: Balázs György: K. J. (Magyar Építőipar, 1976)
K. J. (A Jövő Mérnöke, 1976. febr. 7.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015