Bozóky Géza
Bozóky Géza

2022. december 6. Kedd

Bozóky Géza, 1907-től pilismaróti

jogász

Születési adatok

1875. július 23.

Nagyvárad

Halálozási adatok

1960. február 24.

Budapest


Család

Sz: Bozóky Alajos (1842–1919) jogász, jogtörténész, műfordító, kőröstarjáni Hoványi Mária. Heten voltak testvérek, testvérei közül: Bozóky Dezső (1871–1957) orvos, Bozóky Gyula (1878–1954) honvéd ezredes, ill. Bozóky Ferenc (1886–1961) jogász.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen állam- (1899) és jogtudományi doktori okl. szerzett (1901), ügyvédi vizsgát tett (1904); közben Párizsban és Londonban állami ösztöndíjjal tanult (1900). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a kereskedelmi jogból magántanári képesítést szerzett (1907).

Életút

Bihar vm. alispáni hivatalának közigazgatási gyakornoka (1897–1900), közjegyzőjelölt (1900), az egri érseki joglíceumban a kereskedelmi és váltójog r. tanára (1900–1910). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1907–1914); egyúttal a pécsi püspöki jogi líceum (1910–1912) és a pozsonyi jogakadémia r. tanára (1912–1914). A pozsonyi Erzsébet (1914–1921), a bp.-i Pázmány Péter (1921–1923), ill. a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen a kereskedelmi és váltójog ny. r. tanára (1923–1944); közben az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja (Pozsonyban: 1920–1921 és Pécsett: 1934– 1935), dékánhelyettese (Pécsett: 1936–1937) és az egyetem rektora is (Pécsett: 1930–1931). Gazdasági joggal, elsősorban magyar és nemzetközi kereskedelmi és váltójoggal fogl. Alapvetően új eredményeket ért el a két vh. között újrainduló magyarországi gazdasági élet új jogszabályainak kidolgozásában. Vizsgálta az újabb gazdasági társaságok (pl. részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok stb.) jogállását, a nemzetközi kereskedelmi bíróságok és a nemzeti jogok viszonyát. Számos nemzetközi jogi konferencián képviselte Magyarországit, jelentős szerepet játszott a genfi és a hágai nemzetközi váltójogi egyezmények magyarországi ratifikálásában.

Emlékezet

A bp.-i Farkasréti Temetőbe temették, sírját felszámolták.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (r.: 1929) és igazgatóválasztmányának tagja.

Szerkesztés

A Részvénytársaság c. folyóirat társszerkesztője (1918–1919). Gazdasági jogi tanulmányai a fentin kívül még – többek között – a Tiszántúl (1899–1910), a Magyar Jogász Ujság (1905), az Uj Idők (1905–1906), a Magyar Kereskedők Lapja (1905–1913), A Jog (1906-tól), a Magyarország (1908–1911), a Budapesti Hírlap (1908–1914), a Magyar Pénzügy (1908–1916), a Kereskedelmi Jog (1908–1934), a Jogtudományi Közlöny (1908–1934), az Alkotmány (1909–1918), az Ügyvédek Lapja (1909–1931), a Budapest (1911–1913), a Magyar Kultúra (1911–1924), a Dunántúl (1911–1938), a Nemzeti Ujság (1922–1926), a Pécsi Katolikus Tudósító (1929–1937), a Pécsi Hírek (1932–1933) és a szegedi A Jog c. lapokban jelentek meg (1935-1936).

Főbb művei

F. m.: Az új polgári perrendtartás tervezete és a kereskedők. – A részvénytársasági felügyelőbizottság és az állami ellenőrzés. (Egri érseki jogakadémia évkönyve, 1902)
A bizományi ügylet. (Nagyvárad, 1905)
Újabb lépés a váltójog nemzetközi egységesítésére. (Jogtudományi Közlöny, 1908)
A levegő joga. (Jogtudományi Közlöny, 1910)
Az új magyar polgári perjog erkölcsi alapelvei. (Katholikus Szemle, 1913)
A kereskedelmi bíróságok ellenőrző szerepének reformja a részvénytársaságoknál. (Bp., 1914)
A korlátolt felelősségű társaság. a külföldi és de lege ferenda a magyar jogban. (Pozsony, 1914)
Magyar váltójog különös tekintettel a hágai nemzetközi jogi egyezményre és a külföldi váltójogokra. (Tudományos gyűjtemény. 17–18. Bp., 1926)
Magyar kereskedelmi jog különös tekintettel a kereskedelmi fejlődésre. 1–2. köt. Egy. tankönyv. (Bp., 1928–1929)
A házasság. (Bp., 1930)
A gazdasági élet és a jog. (Ügyvédek Lapja, 1931)
A nemzetközi váltótörvény 17-ik cikke. (Jogtudományi Közlöny, 1934)
Az elfogadási nyilatkozat a genfi nemzetközi egységes váltójog szerint. (Polner-emlékkönyv. Szeged, 1935)
Nemzetközi váltójog. Az idegen és a saját váltóra vonatkozó egységes váltótörvény… különös tekintettel a váltótörvényünkre. (Pécs, 1937)
Kereskedelmi jog és gazdasági élet. (Pécs, 1937)
La cambiale in bianco nel nuovo progetto di lege ungherese. (Pécs, 1938)
Élettér és gazdasági jog. (Pécs, 1942)
Gazdasági jogunk fejlődésének újabb irányai. (Pécs, 1943).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője