Balogh Elemér
Balogh Elemér

2021. október 25. Hétfő

Balogh Elemér

református püspök

Születési adatok

1866. február 6.

Székesfehérvár

Halálozási adatok

1938. április 16.

Pozsony


Család

Sz: Balogh Sándor (1827–1904) ref. lelkész.

Iskola

A bp.-i Református Teológiai Akadémián (1884–1888) és Edinburghban tanult (1890–1891).

Életút

Pozsonyban (1888–1890), Bp.-en segédlelkész (1891–1895), a pozsonyi gyülekezet lelkipásztora (1895–1938); a csehszlovákiai Dunáninneni Református Egyházkerület püspöke (1921–1938), egyúttal a felvidéki ref. konvent lelkész-elnöke (1929–1938). A két vh. közötti csehszlovákiai magyarság egyik vezető személyisége. Jelentős szerepet vállalt a Szlovákiai Református Egyház szervezeti kiépítésében, és egyházi alkotmányának kidolgozásában. Nagy műveltségű, polihisztor személyiség volt, aki 15 nyelven írt és olvasott; s aki egyházi és lelkészi munkássága mellett rendszeres tud. munkásságot is folytatott. Tudósként elsősorban a protestáns gályarabok történetével fogl., ezzel kapcsolatos, igen jelentős adatgyűjteménye kéziratban maradt. Hatalmas, 25 ezer kötetes könyvtára nagyobb részét a bp.-i Ráday Könyvtárra, kisebb részét a losonci teológiára hagyta.

Szerkesztés

Hitéleti írásai elsősorban a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1891-től), az Evangélikus Egyház és Iskolában (1897-től), a Protestáns Estékben (1897-től), az Athenaeumban (1898-tól), a Dunántúli Protestáns Lapban (1898-tól), a Nyugatmagyarországi Híradóban (1905-től), a Pozsonyi Gazdában (1905-től) és a Protestáns Szemlében jelentek meg (1912-től).

Főbb művei

F. m.: Az evangélium vértanúi a magyar evangéliumi protestáns egyház gyászévtizedében. (Pozsony, 1900)
Kocsi Csergő Bálint „Narratio brevis…” művének X–XII. fejezete. (Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. Bp., 1902)
A pozsonyi református egyházközség rövid története. (Pozsony, 1913)
Historical Facts. (Komárom, 1928)
History of the Huguenot Connections with Hungary. (H., é. n.)
Czech Influence in Hungary. (H., é. n.)
ford.: Jones Mária, a kis walesi leány igaz története, avagy hogyan alakult meg a nagy Angol bibliaterjesztő társaság? (Bp., 1894).

Irodalom

Irod.: Narancsik Imre: B. E. (Református Világszemle, 1936).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013