Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Hacker Ervin

  jogász


  Született: 1888. március 23. Pozsony
  Meghalt: 1945. december 27. Miskolc

  Család

  Evangélikus családból származott. Sz: Hacker Károly pozsonyi ügyvéd, Fülöp Antónia.

  Iskola

  A pozsonyi evangélikus jogakadémián tanult, a bp.-i tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1909), tanulmányait a hallei, a lipcsei, a berlini és a párizsi egyetemen egészítette ki (1909–1911). Budapesten ügyvédi vizsgát tett (1914), az anyagi jog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1919; megerősítve: 1925).

  Életút

  A pozsonyi királyi törvényszék joggyakornoka (1911–1914), a pozsonyi királyi ítélőtábla tanácsjegyzője (1914–1919), a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem magántanára (1919). Az összeomlás után az Eperjesről Miskolcra Menekült Jogakadémia, ill. a Miskolci Evangélikus Jogakadémia Büntetőjogi Tanszékének ny. r. tanára (1920–1942), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a büntetőjog ny. r. tanára (1942–1945).

  Büntetőjoggal és segédtudományaival, egyesületi és szervezeti jogi kérdésekkel, kriminálpolitikával, a jogtudomány oktatásával foglalkozott. Magyarországon az elsők között vizsgálta a pszichiátria és a büntetőjog kapcsolatát, a magyarországi kriminológiai tudományok és büntetőjogi statisztikai kutatások úttörője. Alapvetően új eredményeket ért el a háborúk és a kriminalitás összefüggéseinek vizsgálata terén. Többször járt hosszabb külföldi tanulmányutakon: Angliában, Németországban, Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban, Olaszországban és Svájcban a börtönintézmények működését tanulmányozta. Tanulmányútjairól általában német (ritkábban francia és angol) nyelvű dolgozatokban számolt be, amelyek közül kiemelkedik a svájci zürichi kantonról szóló, nemzetközi érdeklődést keltő kriminológia monográfiája (1939). Igen termékeny szerző volt, művei döntő többsége a Miskolci Jogakadémia gondozásában jelent meg. A vetítettképes jogi oktatás magyarországi bevezetője, több mint hatezer, oktatási célt szolgáló diapozitívot gyűjtött össze.

  Emlékezet

  Miskolcon (Lévay utca 6.) élt és tevékenykedett, Miskolcon hunyt el, a helyi Evangélikus Temetőben nyugszik. Halála után hátrahagyott írásai kéziratait, visszaemlékezéseit, családtörténeti feljegyzéseit özvegye a budapesti Deák téri Evangélikus Múzeumra hagyta. Munkáiból nagyobb életmű-válogatást Lévai Miklós és egykori tanítványa, szemináriumi hallgatója, Gárdus Ferenc jelentetett meg (1989-ben).

  Elismerés

  Az MTA Jutalma (1922).

  Főbb művei

  F. m.: A fiatalkorúak büntethetőségének feltételei. (A Joghallgatók Tudományos Egyesületének almanachja. Bp., 1910)
  A szabadságvesztés-büntetések differenciálása. (Pécs, 1916)
  A rabmunka. Tanulmány a börtönügy köréből. (Pécs, 1916)
  A börtönrendszerek. A pozsonyi pártfogói értekezleten tartott felolvasás. (Pécs, 1917)
  A börtönügy. Tanulmány. (Pécs, 1918)
  Die Organisation des Gefängniswesens. (Heidelberg, 1918)
  A büntethetőség anyagi és eljárásjogi feltételeinek szerkezete. 1–4. (Jogállam, 1921; önállóan: A Jogállam Könyvtára. Bp., 1921; németül: Heidelberg, 1924)
  Egyénesítés a szabadságvesztés büntetések végrehajtása során. (A Magyar Jogi Szemle Könyvtára. Bp., 1922)
  Az egyesületek büntetőjogi cselekvőképessége és büntethetősége. (A Magyar Jogi Szemle Könyvtára. Bp., 1922)
  Az egyesületek büntetőjogi cselekvőképessége és felelőssége. Tanulmány az anyagi büntetőjog köréből. (Pécs, 1922; angolul: Chicago, 1923; franciául: Paris, 1924)
  Börtönügyünk reformkérdései, különösen törvényhozási szabályozása. (Sárospatak, 1922)
  Die neuere Ergebnisse der Strafgesetzgebung in Ungarn. (Mannheim, 1922)
  A szándék előre megfontolt voltának oszthatósága. (Jogállam, 1923)
  Bevezetés a büntetőjog bölcseletébe. (A Miskolci Jogakadémia Almanachja, 1924)
  Bevezetés a büntetőjogba. Tankönyv. (Bp., 1924)
  Kriminalitás és bevándorlás. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Miskolc, 1925)
  A világháború hatása a kriminalitásra Franciaországban. (Jogtudományi Közlöny, 1925)
  A világháború hatása a kriminalitásra. (Miskolc, 1925)
  Nápoly börtönei. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Miskolc, 1926)
  „Börtönügyi jog” a gyakorlatban. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Miskolc, 1928)
  A kor kriminalaetiológiai jelentősége a bevándorlás szempontjából. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Miskolc, 1928)
  Kriminológiai adalékok. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Miskolc, 1928)
  A büntetőjogtudomány jövő feladatai. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Miskolc, 1929)
  Kriminalitásunk az 1921–1927. években. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Miskolc, 1929)
  A statisztikai képviseleti módszerek alkalmazása a bűnügyi aetiológiában. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Miskolc, 1930)
  Budapest hatása a kriminalitásra. (Statisztikai Közlemények. Bp., 1930)
  Büntetőjog és büntetőjogi segédtudományok. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Miskolc, 1933)
  Újabb kriminológiai adalékok. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Új Sorozat. Miskolc, 1934)
  Nemzetközi bűnügyi statisztika. (Polner Ödön Emlékkönyv. Szeged, 1935)
  Társadalmi kapillaritás és kriminalitás. (Finkey Ferenc Emlékkönyv. Pécs, 1936)
  A magyar büntetőjog tankönyve. Általános rész. (Miskolc, 1936)
  Magyarország kriminalitása az 1925– 1934. években. (Magyar Statisztikai Szemle, 1937)
  A svájci büntetőtörvénykönyv. (Jogi Értekezések. Szeged, 1937)
  A nemzetközi bűnügyi statisztika módszerei. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Új Sorozat. Miskolc, 1938)
  A visszaeső bűntettesek kriminalitása és szigorított dologházba való utalásuk. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Új Sorozat. Miskolc, 1938)
  A rendőreink elleni merényletek bűnügyi aetiológiai okai. (Jogállam, 1938)
  A büntetőjog és a büntető eljárás alakulása a csonka országban 1918-tól 1938-ig. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Új Sorozat. Miskolc, 1939)
  A Nemzetek Szövetségének tevékenysége a kriminalitás elleni küzdelem terén. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Új Sorozat. Miskolc, 1939)
  Die Kriminalität des Kantons Zürich. Versuch einer Kriminalaetiologie des Kantons Zürich. Monográfia. (Rechswissenschaftliche Abhandlungen. Miskolc, 1939)
  Kriminalstatistische und kriminalaetiologische Berichte. I–III. köt. (Miskolc, 1939–1940)
  A háború hatása a kriminalitásra. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Új Sorozat. Miskolc, 1940)
  Kriminálpolitika. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Új Sorozat. Miskolc, 1941; németül: Kriminalpolitik. Monográfia. Miskolc, 1941)
  Büntető igazságszolgáltatásunk az utolsó években és kriminálpolitikai teendőink. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Új Sorozat. Miskolc, 1941)
  Az állameszmék hatása a büntetőjogra. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Új Sorozat. Miskolc, 1942)
  A szabadságvesztés büntetések végrehajtására szóló intézetek építése és berendezése. (Magyar Jogászegyleti Értekezések és Tanulmányok, 1942)
  A szemléltető oktatás a büntetőjogban. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Új Sorozat. Miskolc, 1943)
  A magyar büntetőeljárásjog rövid vázlata. Monográfia. (Miskolc, 1943)
  Pszichiatria és büntetőjog. (Miskolc, 1943)
  A szemléleti oktatás a büntetőjogban. (Miskolc, 1943)
  Háború és bűnözés. (Magyar Szemle, 1943)
  Kriminalisztika és büntetőjog. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Új Sorozat. Miskolc, 1944)
  H. E. emlékkötet. Válogatás H. E. műveiből. Az anyagot gyűjtötte, a kötetet szerk. és a bibliográfiát összeáll. Lévai Miklós. A bevezető tanulmányt Gárdus Ferenc írta. (Kriminológiai Közlemények. Bp., 1989).

  Irodalom

  Irod.: A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Az egyetem 25 éves fennállása alkalmából írta és szerk. v. Szabó Pál. (Pécs, 1940)
  Halálhír. (Debreceni Képes Kalendárium, 1947)
  Cséka Ervin: Emlékezés régi debreceni jogászprofesszorokra. H. E. (Jogtudományi Közlöny, 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu