Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Zsilinszky Mihály

  történész, kultúrpolitikus


  Született: 1838. május 1. Békéscsaba, Békés vármegye
  Meghalt: 1925. október 4. Budapest

  Iskola

  A pesti ev. hittud. akad.-n (1858–1860), a hallei (1860–1861), a berlini egyetemen tanult (1861–1862), bölcsészdoktori okl. szerzett (1862). Az MTA tagja (l.: 1878. jún. 14.; r.: 1899. máj. 5.).

  Életút

  A szarvasi főgimn. r. tanára (1861–1874), kormánypárti programmal a gyomai, majd a békéscsabai választóker. ogy.-i képviselője (1875–1887). Csongrád vm. (1889–1892), Zólyom vm. főispánja (1892–1895), a Vallás- és Közoktatásügyi Min. (VKM) államtitkára (1895–1905), Szabadelvű Párti (1896–1904), Munkapárti programmal ogy.-i képviselő (1910–1918). Valóságos belső titkos tanácsos (1905-tők). – Történészként elsősorban 16-18. sz.-i ref. egyháztörténettel, Békés és Csongrád vármegyék, ill. Békéscsaba és Szarvas városok helytörténetével fogl. – A Békés Vm.-i Régészeti és Művelődéstörténeti Társulat főtitkára (1873–1885). A Luther Társaság elnöke (1892–1911). A M. Protestáns Irodalmi Társaság főtitkára (1899), világi másodelnöke (1903–1907, 1915–1918), világi elnöke (1907–1915). A M. Történeti Társulat másodalelnöke (1903–1909). A M. Földrajzi Társaság, az Orsz. M. Régészeti és Embertani Társulat igazgatóválasztmányának tagja. A bányai ev. egyházker. felügyelője (1898–1911). – A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem (1896), a genfi egyetem tb. doktora (1909). – Az MTA Bük László-jutalma (1896), a Lipót-rend középkeresztje (1911).

  Főbb művei

  F. m.: Az egyetemes történelem főbb eseményei életirati vázlatokban. (Pest, 1867; 2. kiad. 1872)
  A magyar költészet és szónoklat kézikönyve. (Pest, 1868)
  A keresztény hit- és erkölcstan vázlata. (Pest, 1872)
  Szarvas város története és jelen viszonyai. (Pest, 1872; szlovák nyelven is; új kiad. 2004)
  Tessedik Sámuel önéletírása. (Bp., 1873)
  Békés vármegye történeti emlékei. Haan Lajossal. (Bp., 1877)
  Kupeczky János. (Szarvas, 1878)
  Nagy férfiak szerepe a történelemben. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1879. máj. 12.; Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 6. köt. Bp., 1879)
  Virág Benedek mint történetíró. (Századok, 1880)
  A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai. I–IV. (Bp., 1880–1897)
  A széptan előcsarnoka. (Bp., 1882; 2. kiad. 1897; hasonmás kiad.: 1899)
  Horvát István. (Hazánk, 1884)
  Az 1646-iki tanácskozmány. – Lónyay Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány – Török János szerepe a linczi békekötésben. (Értekezések a történettudományok köréből. Bp., 1886)
  Az eperjesi tanácskozmány. (Értekezések a történettudományok köréből. Bp., 1887)
  Az 1708-iki országgyűlés történetéhez. (Értekezések a történettudományok köréből. Bp., 1888)
  Egy forradalmi zsinat története. 1707–1715. (Értekezések a történettudományok köréből. Bp., 1889)
  A linczi békekötés és az 1647-iki vallásügyi törvénycikk története. (Értekezések a történettudományok köréből. Bp., 1890)
  Csongrád vármegye főispánjai. (Századok, 1891)
  Emlékbeszéd Haan Lajos l. tagról. (Akadémiai emlékbeszédek. Bp., 1893)
  Széchenyi és a nemzetiségi kérdés. (Nemzet, 1894)
  Taine H. Adolf mint történetíró. (Értekezések a történettudományok köréből. Bp., 1895)
  Csongrád vármegye története. I–III. (Bp., 1899–1900)
  Kermann Dániel ev. püspök élete és művei. (Bp., 1899)
  Nemzetek szerepe az emberiség történelmében. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1902. febr. 10.; Akadémiai Értesítő, 1902)
  A magyarhoni protestáns egyház története. (Bp., 1907)
  Az 1848-iki vallásügyi törvénycikk története. (Bp., 1908)
  A Szent István korabeli keresztyénség. (Besztercebánya, 1910)
  Wallaszky Pál ev. lelkész élete. (Egyházunk nagyjai. Bp., 1910).

  Irodalom

  Irod.: Áldásy Antal: Zs. M. (Századok, 1925)
  Mályusz Elemér: Zs. M. (Levéltári Közlemények, 1925)
  Lukács György: Emlékbeszéd Zs. M. felett. (Bp., 1925)
  Borsi József: 150 éve született Zs. M. pedagógus, történész és kultúrpolitikus. (Változó Pedagógia [Békéscsaba], 1986)
  Zs. M. (Evangélikus arcképcsarnok. Szerk. Tóth-Szöllős Mihály. Bp., 2002)
  B. B.: Egy politikus, történettudós, felügyelő emlékezete. Nyolcvan éve hunyt el Zs. M. (Evangélikus Élet, 2005. 42.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu