Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Hoffmann Pál

  jogász


  Született: 1830. február 25. Nagymarton, Sopron vármegye
  Meghalt: 1907. június 28. Sopron, Sopron vármegye

  Család

  Középiskoláit Győrött, Sopronban és Szombathelyen végezte, majd a pozsonyi jogakadémián, a bécsi és a pesti tudományegyetemen tanult. A pesti tudományegyetemen jogtudori okl. és magántanári képesítést szerzett (1860), ügyvédi vizsgát tett (1862). Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.; r.: 1890. máj. 8.).

  Iskola

  A pesti tudományegyetemen az osztrák polgári jog magántanára (1860–1866), a pesti, ill. a budapesti tudományegyetemen a római jog ny. r. tanára (1866–1893); közben a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1871–1872 és 1886–1887) és az egyetem rektora (1877–1878). A kassai (1862–1864) és a pozsonyi jogakadémián a római jog és az egyházi jog r. tanára (1864–1866). Szabadelvű párti programmal a Nagymartoni (1865–1878), majd a Budapesti-erzsébetvárosi (= VII. kerület) választókerület országgyűlési képviselője (1878–1886).

  Életút

  Tudományos pályafutásának kezdetén elsősorban osztrák polgári joggal foglalkozott, később érdeklődése a klasszikus római jog és az egyházjog felé fordult. Magyarországon az elsők között művelte magyar nyelven a római jogot. Német jogtudósok (pl. Adolf Arndt, Georg Friedrich Puchta, Johannes Emil Kuntze) műveit követve több római jogi tankönyvet is írt. Több dolgozatban vizsgálata Cicero törvényszéki beszédeit, ill. azok hatását a római jog későbbi fejlődésére. Diákjaival közösen lefordította Justinianus Institutióit. Később jelentős szerepet játszott a magánjogi törvénykönyv előkészítő munkálataiban: ezzel kapcsolatos álláspontját külön is kiadta; s a korszak egyik nagy szakmai vitáját folytatta Teleszky Istvánnal (1871–1873). Több beadványban javasolta továbbá a magyar egyetemi és jogakadémiai képzés átszervezését.

  A IV. Magyar Jogász Gyűlés elnöke (1873). A párizsi Société de Legislation Comparée l. tagja.

  A Jog- és Államtudományi Folyóirat szerkesztője (I–IV. füz. 1871. jan.–dec.).

  Főbb művei

  F. m.: Jogeset az osztrák büntető törvénykönyv 507. §-ának értelmezéséhez. – Az elévült váltóbeli igény s érvényesítése. – Mire jogosítja az osztrák polgári törvénykönyv 461. §-a a záloghitelezőt? (Törvényszéki Csarnok, 1859)
  A római magánjog rendszere mai érvényben. Pandekták. I–III. füz. (Pest, 1859–1861; 2. kiad. Pest, 1864; 3. átd. és bőv. kiad. Pest, 1868; 4. kiad. Pest, 1872)
  Természetes nyilván- vagy közjog. Virozsil Antal latin munkája után írta. (Pest, 1861)
  A tanszabadság. (Pesti Hírlap, 1862. 230, 257 és 258.)
  A jog lényege. Bevezetés a jogtudományba. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1863. okt. 12.; megjelent: Pest, 1864)
  Das Pfandrecht im Stadium der Fälligkeit der Pfandorderung. (Oesterreichische Vierteljahresschrift für Rechts- und Staatswissenschaft, 1864)
  A közönséges és a magyar részszerű katholikus egyházjog alapvonalai. Jogakadémiai tankönyv. (Pozsony, 1865; 2. kiad. Pest, 1868)
  Der Anspruch aus verjährten Wechseln und seine Geltendmachung. (Oesterreichische Vierteljahresschrift für Rechts- und Staatswissenschaft, 1865)
  A magyar kir. egyetem jogi karának jelen állapota. (Hon, 1865. 166.)
  Egy pillantás a magyar jogtudományi irodalomra s a jogi tanrendszerre. (Jogtudományi Hetilap, 1866)
  A római jog történelme és institutiói. I. köt. A római jog külszerű történelme és a római perjog. (Pest, 1866; 2. kiad. Pest, 1871)
  Cicero magánjogi perekben tartott törvényszéki beszédei jogi szempontból. (Akadémiai Értesítő, 1868)
  Nyílt levél az egyetemi reform kérdéséhez. (Jogtudományi Közlöny, 1869)
  Vélemény az egyetemek s a jogakadémiák rendezése tárgyában. (Jogtudományi Közlöny, 1870)
  Cicero civilistikai védőbeszédei. (Akadémiai Értesítő, 1870)
  Általános magánjogi törvénykönyvnek tervezete Magyarország számára. (Pest, 1871)
  H. P. képviselői jelentése a nagymartoni választókerület polgáraihoz. (Pest, 1872; németül: Pest, 1872)
  „Sorakozzunk!” Hang az új pártalakulás ügyében. Névtelenül. (Pest, 1873)
  A római jog tanulmánya. I. Institutiók. (Bp., 1875; 2. kiad. 1880)
  H. P. egyetemi rectori székfoglaló beszéde. (Kelet Népe, 1877. 240.)
  A zsidó kérdés megbeszélve. (Bp., 1880)
  A specificatio. Magánjogi értekezés. (Jogtudományi Közlöny, 1890; és külön: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 10. köt. 10. Bp., 1890)
  A birtoki jogtan kérdései. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1892. ápr. 4.; megjelent: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 11. köt. 6. Bp., 1892; kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1892)
  ford.: Corpus Iurus Civilis. Justinianus császár Institutioinak négy könyve. A Corpus Iuris Civilis Kriegel testvérek által 1858-ban kiadott eredeti szövege szerint tanítványai közreműködésével ford. H. P. (Pest, 1864).

  Irodalom

  Irod.: Teleszky István: Észrevételek H. P. általános magánjogi törvénykönyv tervezetére. (Nagyvárad, 1873)
  Magyar írók névtára. Életrajzi és könyvészeti adatok gyűjteménye. Különféle kútfőkből szerk. Moenich Károly. (Pozsony, 1876)
  Vécsey Tamás: Emlékbeszéd H. P. r. tag felett. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1908)
  Hamza Gábor: H. P. (Magyar jogtudósok. I. köt. Szerk. Hamza Gábor. Bp., 1999)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu