Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  György Endre

  közgazdász, politikus


  Született: 1848. március 18. Huszt, Máramaros vármegye
  Meghalt: 1927. január 15. Budapest

  Család

  Református családból származott. Sz: György József (1813–1862) orvos, Lator Borbála. Testvére: György Ödön (1846–1866) joghallgató, György Aladár (1844–1906) író, újságíró és Gergely Károlyné György Ilona. F: Tarczaly Berta. Leánya: Simó Lajosné György Albina.

  Iskola

  A pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1869), Pesten statisztikai tanfolyamot végzett (1869). Többször tett tanulmányutat Nagy-Britanniában, Oroszországban és más európai államokban. Az MTA tagja (l.: 1879. máj. 22.; r.: 1919. okt. 23.).

  Életút

  A Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium fogalmazója (1870–1878). A Halmi (1878–1887), majd a Munkácsi választókerület szabadelvű párti országgyűlési képviselője (1887–1890). Londonban egy ideig állami közgazdasági tudósító volt (1900-tól). Br. Fejérváry Géza kormányában földmívelésügyi miniszter (1905. jún. 18.–1905. okt. 18.). Az MTA Nemzetgazdasági Bizottsága előadója (1877–1878).

  A Máramaros-Ugocsa Vármegyei Református Egyházmegye, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Konvent állandó tagja. A Ruszinkói Egyházkerület főgondnoka és a Tiszántúli Református Egyházkerület tanácsbírája. A Presbyterian Alliance választmányi tagja.

  Hitel-, szociál- és közlekedéspolitikai kérdésekkel foglalkozott. Különösen értékesek a kortárs Angliáról, az angol politikusokat, az angol gazdaságot, bankrendszert és szociálpolitikát bemutató népszerű dolgozatai. Országgyűlési képviselőként, a Képviselőházban elsősorban közlekedési kérdések tárgyalásában vett részt. A Huszadik Század c. folyóirat külső munkatársaként a magyarországi nemzetiségekről, a moldvai csángókról és a zsidóságról jelentek meg tanulmányai. Műfordítóként klasszikus angol közgazdasági és szociológiai munkákat tolmácsolt. Lefordította – többek között – Thomas Robert Malthus angol demográfus híres könyvét (Tanulmány a népesedés törvényéről, 1902). Néhány művét Spudaios álnéven jegyezte.

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, a Kerepesi úti Temető halottasházában a református egyház szertartásai szerint szentelték be, a szatmárnémeti családi sírkertben nyugszik. A György-család kastélyát György Endre építette Tiszapéterfalván (Kárpátalja, Nagyszőlősi járás). A nyári lakként használt kastély falára György Endre emléktábláját helyezték el (2003. aug. 20-án). Az egykori kastélyban nyílt meg a Péterfalvai Képtár (1986. aug. 10-én).

  Elismertség

  Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) igazgatóválasztmányának tagja.

  Elismerés

  A Nemzetgazdasági Egyesület Korizmics–Weisz-díja (1877), az MTA Dóra-jutalma (1876).

  Szerkesztés

  Az Új Nemzedék c. ifjúsági lap (1870–1871), a Nemzetgazdasági Szemle (1877–1886) és a Vasúti Közlekedési Közlöny szerkesztője (1879–1886).

  Főbb művei

  F. m.: György Ödön hátrahagyott munkái. Kiadják testvérei, György Aladár és Gy. E. (Pest, 1869)
  Az angol törvények a szegényekről. (Budapesti Szemle, 1873)
  Angol államférfiak és szónokok a jelenkorból, élet- és jellemrajzokban. Szónoklati mutatványokkal. Összeáll. (Bp., 1874)
  Gy. E. jelentése az angol vasúti törvényhozás történetéről. I–III. köt. 1–6. füz. (Bp., 1874)
  Egy olasz államférfi a magyar rablókról. (Budapesti Szemle, 1875)
  A helyi közigazgatás Angol- és Francziaországban. 1–2. (Budapesti Szemle, 1876)
  Keletre magyar. Magyarország közgazdasági érdekei és teendői Kelet felé. (Bp., 1876)
  A különbözeti árszabályok jogosultsága és hatása. (Bp., 1876)
  A cash-credit-rendszer a skót bankoknál. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1880. márc. 8.; megjelent, kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1880)
  Gattajai Gorove István emlékezete. Gyűjtemény irodalmi és szónoklati hagyatékaiból. Gy. E. emlékbeszédével. (Bp., 1882)
  A kisbirtoki hitelszervezet hiányai. Előadói munkálat az 1885. okt. havában Budapesten tartandó gazdasági congressus alkalmával. (Bp., 1885)
  Köznevelés, közszabadság. (Szilágyi album. Írták Sz. I. tanítványai. Bp., 1885)
  A helyzet és a Szapáry-kormány. Spudaios álnéven. (Bp., 1892)
  Petrus Jenő: A magyarság önvédelme a keleti rítusú egyház idegen nyelveinek beolvasztó hatása ellen. A bevezetést írta. (Debrecen, 1897)
  Társadalmi harmónia. (A Magyar Gazda Szövetség kiadványai. 59. Bp., 1902)
  A középbirtokos hitele és a szövetkezeti raktár kérdése. (Bp., 1902)
  Szeretet a faluban. (Bp., 1904)
  Közgazdasági tanulmányok. (Bp., 1905)
  Munkásügyek. (Magyarok Északon. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 1910. évi jún. havában Dániában és Svédországban rendezett gazdasági tanulmányúton szerzett tapasztalatok ismertetés írásban és képben. Bp., 1910)
  A munkáskérdés lényege. (Budapesti Szemle, 1916)
  A moldvai csángókról. (Budapesti Szemle, 1916)
  A zsidókérdés Magyarországon. A Huszadik Század körkérdése. Többekkel. (Huszadik Század, 1917)
  Ruszka-Krajna politikai jelentősége. Többekkel. (Bp., 1919)
  Nemzetközi szövetkezeti politika. (Bp., 1921)
  Széchenyi István közlekedési politikája. (Budapesti Szemle, 1924 és Kultúra és tudomány. 46. Széchenyi eszmevilága. III. köt. Bp., 1924)
  A szociális viszonyok Angliában és az Újvilágban. (Magyar Nemzeti Szövetség Könyvtára. Szociálpolitikai sorozat. 1–4. Bp., 1925)
  ford.: Malthus, Thomas Robert: Tanulmány a népesedés törvényéről. (Közgazdasági Könyvtár. 8. Bp., 1902)
  Escott, Thomas Hay-Sweet: A mai Anglia. I–III. köt. (Bp., 1905–1907)
  Webb, Sidney–Webb, Beatrice: Munkásdemokrácia. I–II. köt. (Társadalomtudományi Könyvtár. Bp., 1909).

  Irodalom

  Irod.: Magyar Írók Névtára. Szerk. Moenich Károly, Vutkovich Sándor. (Pozsony, 1876)
  Dékány Miklós: Gy. E. jelentése az angol vasúti törvényhozás történetéről. I–III. köt. 1–6. füz. (Budapesti Szemle, 1878)
  Bernát István l. t. beszéde Gy. E. r. t. ravatalánál (Akadémiai Értesítő, 1927)
  Bernát István: Gy. E. emlékezete. (Budapesti Szemle, 1929)
  Bölöny József: Magyarország kormányai. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu