Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Blaha Lujza és a mozgófilmek
  Házy Erzsébet
  Házy Erzsébet
  Igazházi, az első magyar színi játék
  Simai Kristóf

  Huszár István

  politikus, közgazdász


  Született: 1927. július 15. Hernádkak, Zemplén vármegye
  Meghalt: 2010. szeptember 11. Budapest

  Család

  Sz: Huszár István, Kovács Mária. F: 1953-tól Forgó Mária közgazdász. Egy leányuk született, aki vegyészmérnök.

  Iskola

  A sárospataki tanítóképzőben éretts. és tanító képesítést (1947), a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem Politikai Gazdaságtan Szakán közgazdász okl. szerzett (1951).

  Életút

  A NÉKOSZ könyvtárosa, majd titkára (1948–1949), a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem, ill. az MKKE Statisztikai Tanszékének gyakornoka (1949–1950), tanársegéde (1950–1953). Az MDP KV, ill. az MSZMP KB Terv-, Pénzügyi és Kereskedelmi Osztálya, majd Államgazdasági Osztálya előadója (1953–1961), osztályvezető-helyettese (1961–1963). A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnökének első helyettese (1963. dec. 7.–1969. jan. 23.), elnöke (államtitkári rangban, 1969. jan. 23.–1973. jún. 28.), államtitkárként az Országos Tervhivatal (OT) elnökének első helyettese (1973. jún. 28.–1973. nov. 2.). A Minisztertanács elnökhelyettese (1973. nov. 2.–1980. jún. 27.), az OT és az Állami Tervbizottság elnöke (1975. máj. 15.–1980. jún. 27.), az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete főigazgatója (1980. júl.–1985. márc.), a Párttörténeti Intézet igazgatója (1985. márc.–1988). A Hazafias Népfront Országos Tanácsa (HNF OT) főtitkára (1988. júl.–1989. ápr.), ill. elnök-főtitkára (1989. ápr.–okt.). Az MSZMP KB (1970. nov.–1989. okt.) és a Politikai Bizottság (PB) tagja (1975. júl. 22.–1980. márc. 27.), a KB Közgazdasági Munkaközössége (1970–1975), Gazdaságpolitikai Bizottsága (1975–1980), Agitációs és Propaganda Bizottsága (1980–1988) és Művelődéspolitikai Munkaközössége tagja (1985–1988). A kormány Tudománypolitikai Bizottságának alelnöke (1981–1989), az Alkotmányjogi Tanács tagja (1984–1989).

  Közgazdászként elsősorban népgazdasági tervezéssel, a népgazdasági tervezés információs rendszerével, foglalkoztatottsággal és társadalomstatisztikával foglalkozott, elsősorban a gazdasági növekedést, a gazdaságirányítást és a gazdasági integrációt vizsgálta. Jelentős szerepet játszott a gazdasági reform kidolgozásában.

  Országgyűlési képviselő (Sátoraljaújhely, [Borsod-Abaúj-Zemplén megye 19. sz. választókerület], 1980–1985; Országos lista, 1988–1990).

  Emlékezet

  Az MKKE, ill. a BKE c. egy. tanára (1969-től), a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola c. főisk. tanára. A Pataki Diákok Szövetsége tb. tagja.

  Elismertség

  Hernádkak díszpolgára.

  Elismerés

  Comenius-emlékérem (1992).

  Szerkesztés

  Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézetének évkönyve szerkesztője (1958/59. Bp., 1960).

  Főbb művei

  F. m.: Az egyetemi statisztikai oktatás néhány kérdéséről. (Statisztikai Szemle, 1951)
  A közgazdasági technikumok „Általános statisztika” c. tankönyvének bírálata. Ollé Lajossal, Soros Gézánéval. (Statisztikai Szemle, 1952)
  A „Statisztikai Szemle” utolsó évfolyamáról. (Társadalmi Szemle, 1954)
  Az intézeti gazdálkodás pénzügyi tervezése és számvitele. Benkó Istvánnal, Vinkó Ferenccel. (A Munkaerőtartalékok Hivatalának kiadványa. Bp., 1954)
  Az életszínvonal tervezésének és mérésének néhány kérdése. – Első ötéves tervünk eredményei. (Közgazdasági Szemle, 1955)
  Az életszínvonal emelése a második ötéves tervben. (Társadalmi Szemle, 1956)
  Az iparvállalatok irányításának és gazdálkodásának időszerű tapasztalatai. Többekkel. (Közgazdasági Szemle, 1957)
  A népi ellenőrzésről. (Társadalmi Szemle, 1958)
  A népgazdaság irányításának egyes kérdései az SZKP XXI. kongresszusán. (Közgazdasági Szemle, 1959)
  A második ötéves terv előkészítésének irányelveiről. – A lakosság foglalkoztatottságának néhány kérdéséről. Kahulits Istvánnal. (Társadalmi Szemle, 1960)
  Hazánk népesedési viszonyainak alakulása. (Társadalmi Szemle, 1961)
  A magyar népgazdaság második ötéves tervéről. (Rendőrségi Szemle, 1961)
  A magyar népgazdaság ötéves terve. (MSZMP Pártfőiskola Gazdaságpolitika Tanszék kiadványa. Bp., 1962)
  A munka termelékenysége és az életszínvonal. (Munkás és munkakörülményei. Bp., 1962)
  A gazdasági mechanizmus reformja és az információs rendszer. Meixner Lászlóval. (Közgazdasági Szemle, 1966)
  A nemzeti jövedelemszámítás néhány kérdése. (Az MSZMP Közgazdasági Elméleti Munkaközösségének vitái. Bp., 1966)
  Gazdasági fejlődésünk feltételeiről. (Társadalmi Szemle, 1967)
  Az ipari munkások munka- és életkörülményei. (Bp., 1967)
  Az irányítás információs rendszere. (Népgazdasági tervezés és irányítás. Bp., 1968)
  Az életszínvonal-politikáról. (Gazdaság [folyóirat], 1968)
  Gazdasági irányítás és információ. (Bp., 1969)
  Tudományos-műszaki forradalom – társadalmi struktúra és gazdaság. (Az MSZMP KB Politikai Akadémiája kiadványa. Bp., 1969)
  A gazdasági fejlődés területi vonatkozásai és a területi statisztika. (Területi Statisztika, 1969)
  Gazdasági irányítás és információ. (Bp., 1969)
  On Living Standard Policy in Hungary. (Acta Oeconomica, 1969)
  Hipotézisek a foglalkoztatás és az életszínvonal alakulására Magyarországon, 1985-ig. Többekkel. (Gazdaság [folyóirat], 1969)
  Magyarország gazdasági növekedéséről. (Valóság, 1970)
  Statisztikai gyakorlat és tudomány. (Statisztikai Szemle, 1970)
  A Magyar Népköztársaság statisztikájának fontosabb időszerű problémáiról. (Statisztikai Szemle, 1971)
  Az adatszolgáltatás gyorsaságának, pontosságának és ráfordításának kérdései. – Néhány gondolat az input-output rendszerről. – A statisztikai tudomány és a Statisztikai Szemle. – A nemzetközi összehasonlítások történetéből. (Statisztikai Szemle, 1972)
  A magyar ipar nemzetközi összehasonlításban. (Ipari és Építőipari Értesítő, 1972)
  A munkaerő és az életszínvonal távlati tervezésének alapkérdései. Többekkel. (Közgazdasági Szemle, 1972; angolul: Acta Oeconomica, 1972)
  Népességpolitikánk időszerű kérdéseiről. (Társadalmi Szemle, 1973)
  A társadalmi-gazdasági fejlődés területi sajátosságai Magyarországon. (Területi Statisztika, 1973)
  A tudományos-technikai forradalom marxista elméletéhez. (Magyar Tudomány, 1973)
  A munkaerő és az életszínvonal távlati tervezése. Tímár Jánossal. (Tervgazdálkodásunk időszerű kérdései. Bp., 1973)
  Népesedéspolitikánk időszerű kérdései. Szabady Egonnal. (Demográfiai-szociológiai füzetek. Bp., 1974)
  Gondolatok a gazdasági döntések előkészítéséről. (Társadalmi Szemle, 1974)
  A magyar–szovjet gazdasági, műszaki és tudományos együttműködés negyedszázada. (Magyar Tudomány, 1974)
  Három évtized néhány tanulságáról. (Közgazdasági Szemle, 1975; angolul: Acta Oeconomica, 1975)
  Az V. ötéves terv és a vállalatok. (Szakszervezeti Szemle, 1975)
  Az új ötéves tervről. (Közgazdasági Szemle, 1976)
  A szocialista gazdasági integráció problémái. (Béke és Szocializmus, 1976)
  A szocialista gazdasági integráció néhány időszerű elvi és gyakorlati kérdése. H. I. előadása 1976. máj. 19-én, az MSZMP KB Politikai Akadémiáján. (Bp., 1976)
  Közgazdaság-tudomány és gazdaságpolitika. (Valóság, 1977)
  A gazdasági növekedés és egyensúly dilemmája. (Gazdaság [folyóirat], 1978)
  Gondolatok az 1979-es népgazdasági tervről. (Közgazdasági Szemle, 1979; angolul: Acta Oeconomica, 1979)
  The Economic Equilibrium and the Foreign Trade Balance. (The New Hungarian Quaterly, 1979)
  A párt szövetségi politikájáról. H. I. előadása 1980. dec. 10-én, az MSZMP KB Politikai Akadémiáján. (Bp., 1981)
  Ifjúság és társadalom. (Társadalmi Szemle, 1981 és A magyar ifjúság a nyolcvanas években. Bp., 1984)
  A hátrányos helyzetűek Magyarországon. (Társadalmi Szemle, 1981 és Szociálpolitikai Értesítő, 1985)
  A mezőgazdaság szocialista fejlődésének magyarországi tapasztalatairól. (Gazdálkodás, 1982)
  A társadalmi haladás és a társadalomtudományi kutatások. (A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve, 1982)
  A gazdasági és a társadalmi kérdések kölcsönhatásai. (Közgazdasági Szemle, 1984)
  Pártirányítás és gazdaságpolitika. (Társadalmi Szemle, 1984)
  A társadalom szerkezetének átalakulásáról. (Valóság, 1985 és Közgazdasági Szemle, 1985)
  Gazdasági fejlődés és társadalompolitika. (Társadalmi Szemle, 1985)
  Gazdasági reform és tudomány. (Világosság, 1986)
  Eszmény és valóság. Történelmi utunk tanulságai. (Társadalomtudományi Közlemények, 1987)
  A NÉKOSZ évfordulója. (Magyar Pedagógia, 1987)
  Történelmi utunk és a közgondolkodás. (Társadalmi Szemle, 1987; és A szocializmus fejlődésének időszerű kérdései hazánkban. Bp., 1987; angolul: The New Hungarian Quaterly, 1987)
  Történelem és jelenkor. Az MSZMP és az SZKP együttműködése. Főszerk. Nemes Dezsővel és Jegorov, A. G.-vel. (Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete és az SZKP KB mellett működő Marxizmus-Leninizmus Intézete közös kiadványa. Bp., 1989; oroszul: Moszkva, 1987)
  A társadalom szerkezeti változásai. (Társadalomtudományi Közlemények, 1989).

  Irodalom

  Irod.: Apró Éva: A munkás-paraszt szövetségről. Beszélgetés H. I. elvtárssal. (Társadalmi Szemle, 1974)
  Forgács Imre: A gazdasági és társadalmi folyamatok együttes mérlegelése egyik legfontosabb feladatunk. (Beszélgetések tudósokkal. Bp., 1987)
  Baló György: „A reform a szocialista építés létformája.” (B. Gy.: Kilenc beszélgetés a 80-as évekből. Bp., 1988)
  A Statisztikai Hivatal elnökei. 1867–1989. (Bp., 1990)
  Bölöny József: Magyarország kormányai. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004)
  Rácz Albert: H. I. (Statisztikai Szemle, 2011).

  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (933), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu